• CÔNG TY TNHH KHOA KỸ SINH VẬT THĂNG LONG

Cá mú

Cá chẽm

Cá rô phi

Cá Tra

Cá kèo

Cá Lóc